TANAH OH TANAH : SIRI KE 60


Suka Artikel ini Download PDF

TANAH OH TANAH : SIRI KE 60
MASLAHAH AMMAH DALAM PENGAMBILAN TANAH MENGIKUT HUKUM SYARAK
(BAHAGIAN KETIGA - AKHIR)

8 PRINSIP MASLAHAH AMMAH DALAM PENGAMBILAN TANAH MENGIKUT HUKUM SYARAK


Seperti yang telah diterangkan, doktrin fiqh atau maxim of fiqh yang sentiasa mengutamakan maslahah ammah daripada maslahah khashsah telah membawa para fuqaha menetapkan bahawa pelucutan hak milik individu untuk kemaslahatan umum dilakukan secara paksaan dari pemiliknya adalah diharuskan dan dikecualikan daripada hukum yang asal (Ali ‘Abd al-Wahid, 1979). Oleh itu jika pemilik tanah menahan atau menentang tindakannya dianggap zalim dan berdosa (Sa‘ad Muhammad Khalil). Walau bagaimanapun hukum pengambilan tanah berdasarkan maslahah bukanlah bersifat mutlak. Keharusan tersebut adalah bergantung sepenuhnya kepada prinsip-prinsip berikut:

Sila download untuk baca selanjutnya


Suka Artikel ini

Carian//