TANAH OH TANAH : SIRI KE 59


Suka Artikel ini Download PDF

TANAH OH TANAH : SIRI KE 59
MASLAHAH AMMAH DALAM PENGAMBILAN TANAH MENGIKUT HUKUM SYARAK
(BAHAGIAN KEDUA)

5 PEMBAHAGIAN MASLAHAH DARI SUDUT RUANG LINGKUP


Maslahah dari sudut ruang lingkupnya terbahagi kepada tiga iaitu maslahah ammah, maslahah aghlabiyyah dan maslahah khashsah (Yusuf Hamid, 1994). Maslahah ammah atau al-kulliyyah adalah merupakan kepentingan umat Islam sejagat bagi sesuatu negara (Wahbah, 1989) atau manfaat yang dikembalikan kepada seluruh masyarakat atau sebahagian daripada mereka tanpa dikhususkan kepada satu-satu pihak. Maslahah aglabiyyah (kepentingan yang pada kebiasaan) yang melibatkan kepentingan sebahagian besar umat Islam secara global. Ia merangkumi maslahah daruriyyat, hajiyyat dan tahsiniyyat. Maslahah khashsah (kepentingan orang perseorangan) yang melibatkan kepentingan hak individu atau golongan tertentu.

Sila download untuk baca selanjutnya.


Suka Artikel ini

Carian//