LAPORAN KURSUS UKUR : UG13/16 - PERSEMPADANAN MARITIM


Suka Artikel ini Download PDF

Laporan Ringkas mengenai kursus-kursus tahun 2016 bagi Seksyen Geodetik, Bahagian Ukur & Pemetaan. Di mana kursus ini UG13/06, memberi pendedahan dan kefahaman mengenai penentuan persempadanan maritim selaras dengan Peruntukan Konvensyen Undang-undang Laut 1982 (UNCLOS 1982)


Suka Artikel ini

Carian//